Tài nguyên

"
Việc học như chiếc thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, lòng người như con ngựa chăn ngoài đồng dễ thả khó bắt - Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái, tâm tự bình nguyên mục mã dị phóng nan thu. - 學 如 逆 水 行 舟 不 進 則 退, 心 似 平 原 牧 馬 易 放 難 收.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyen Van Thuan

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Ngôn ngữ học > Phong cách học >

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

   1. Tên học phần: PHONG CÁCH HỌC TIẾNG VIỆT

  2. Mã số:           Số đơn vị học trình: 4

  3. Trình độ: Dành cho sinh viên ngữ văn năm thứ 3

  4. Phân bố thời gian: - Lên lớp: 50 tiết - Thực hành: 10 tiết

  5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã phải học qua các học phần cơ sở về ngôn ngữ học và văn học.

  6. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên hai mảng nội dung chính: - Mảng kiến thức lý thuyết: bao gồm: · Lý thuyết về phong cách học · Lý thuyết về tu từ học - Mảng kiến thức thực hành: gồm có: · Các kỹ năng phân tích cấu trúc, ngôn ngữ và hệ thống phong cách của các loại hình văn bản nghệ thuật, các loại hình phong cách tác giả và tác phẩm. · Các kỹ năng vận dụng những phương tiện tu từ và hệ thống biểu đạt phong cách vào viết bằng tiếng mẹ đẻ như là một hoạt động sáng tạo.

  7. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp: bắt buộc - Bài tập thực hành: bắt buộc - Dụng cụ học tập: giáo trình, tài liệu, các công cụ hỗ trợ khác... - Thảo luận nhóm: bắt buộc

  8. Tài liệu học tập: - Giáo trình: bắt buộc - Sách và tài liệu tham khảo: bắt buộc - Thảo luận, xenima: bắt buộc - Bài tập: bắt buộc

  9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp: bắt buộc - Thảo luận: bắt buộc - Bản thu hoạch: bắt buộc - Thuyết trình: tùy chọn - Báo cáo: tùy chọn - Thi cuối học kỳ: bắt buộc.

  10. Thang điểm: 10/10. Trong đó: - Điểm thi hết môn: 70% - Điểm thảo luận nhóm và bài tập: 30%

  11. Mục tiêu của học phần: đào tạo ra những chuyên gia và những nhà sư phạm về phong cách học và tu từ học tiếng Việt.

  12. Người biên soạn:

  NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

  PHẦN I

  KHÁI NIỆM CHUNG (15 tiết)

  I. Phong cách học làgì ?

  1.Phong cách và phong cách ngôn ngữ.

  2. Phương pháp nghiên cứu phong cách học

  3. Phong cách học và các ngành ngữ văn học.

  II. Phân loại phong cách ngôn ngữ theo chức năng giao tiếp.

  1. Phong cách nói và viết

  2. Phong cách bình dân và phong cách bác học

  3. Phân loại các tiểu ngôn ngữ

  III. Phong cách ngôn ngữ khoa học

  1. Khái quát về phong cách ngôn ngữ khoa học

  2. Tính chính xác hay đơn trị của hệ thống thuật ngữ khoa học

  3. Liên kết lôgich trong văn bản khoa học

  4.trình bày văn bản khoa học

  IV. Phong cách ngôn ngữ văn học

  1. Khái quát chung về ngôn ngữ văn học 2. Tính đa nghĩa của từ ngữ văn học 3. Tính biễu trưng và lối nói hàm nghĩa của văn học V. Phong cách ngôn ngữ hành chính- công vụ 1. Đăc trưng chung của ngôn ngữ luật pháp 2. Tính qui phạm trong văn bản luật 3. Về một vài văn bản hành chính thông dụng. VI. Phong cách ngôn ngữ báo chí- chính luận 1. Báo chí phong cách khoa học hay văn chương 2. Tính khách quan (sự kiện) và chủ quan trong ngôn ngữ báo chí 3. Mô hình 5W +H của một bài báo 4. Văn chương báo chí.

  PHẦN II PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT (15 tiết)

  I. Phân loại phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 1. Quan niệm của R. Jakobson về các chức năng của văn bản 2. Nội dung và hình thức trong một văn bản nghệ thuật 3. Kí hiệu học và các cấp độ phân tích phong cách học một văn bản nghệ thuật II. Phong cách dân tộc 1. Hành vi ngôn ngữ và hành vi văn hóa 2. Không gian văn hóa và không gian nghệ thuật. 3. Ngôn ngữ nhân vật và hình tượng nhân vật 4. Một vài phạm trù mĩ học trong văn học Việt Nam 5. Ngôn ngữ chuyện cổ tích III. Phong cách thời đại 1. Lớp từ vựng và thời gian nghệ thuật 2. Về phân kì văn học Việt Nam 3. Nhà Nho tự trào –thời đại Nguyễn Khuyến và Tú Xương IV. Phong cách tác giả và tác phẩm 1.Hình tượng và ngôn ngữ tác giả trong tác phẩm 2. Về phong cách Nguyễn Du và Truyện Kiều 3. Phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh V. Phong cách thể loại 1. Ngôn ngữ thơ 2. Prốp và hình thái học chuyện cổ tích 3. Thi pháp thơ Đường VI.Phong cách ngữ pháp 1. Câu thơ và câu văn 2. Câu nói và câu viết 3. Các biệp pháp tu từ cú pháp V.Phong cách ngữ âm 1. Biểu trưng ngữ âm 2. Cấu trúc âm tiết tiếng Việt , hiệp vần hài thanh và láy âm. 3. Về ngôn ngữ phát thanh , điện ảnh và kịch

  PHẦN III CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ (30 tiết) IV: PHONG CÁCH VÀ PHONG CÁCH TU TỪ (5 tiết) IV.1 Mở đầu IV.2 Định nghĩa phong cách tu từ. IV.3 Sơ lược về lịch sử của phong cách tu từ IV.3.1 Phong cách ở Hy Lạp và La Mã cổ đại IV.3.2 Phong cách ở thời kỳ Trung đại và Phục hưng IV.3.3 Phong cách trong thế kỷ Khai sáng IV.3.4 Phong cách trong thời kỳ hiện đại IV.4 Các phong cách ngôn ngữ tiếng Việt IV.4.1 Nhận xét chung IV.4.2 Về vấn đề phân loại các phong cách ngôn ngữ tiếng Việt IV.4.3 Các tiêu chí phân loại phong cách ngôn ngữ tiếng Việt IV.4.3.1 Tiêu chí truyền thống IV.4.3.2 Tiêu chí giao tiếp xã hội IV.5 Miêu tả các loại hình phong cách ngôn ngữ tiếng Việt IV.5.1 Phong cách ngôn ngữ khẩu ngữ IV.5.2 Phong cách ngôn ngữ gọt giũa IV.5.2.1 Phong cách ngôn ngữ khoa học IV.5.2.2 Phong cách ngôn ngữ báo chí - chính luận IV.5.2.3 Phong cách ngôn ngữ hành chính – sự vụ IV.5.2.4 Phong cách ngôn ngữ văn học V: CÁC TÁC GIA TIÊU BIỂU VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT TU TỪ (5 tiết) V.1 Một số tác gia tiêu biểu V.1.1 Gorgias V.1.2 Plato V.1.3 Aristotle V.1.4 Isocrstes V.1.5 Cicero V.1.6 St. Augustine V.1.7 Quintilian V.1.8 Richards V.1.9 Chaim Perelman V.2 Một số lý thuyết về tu từ V.2.1 Thuyết ngụy biện V.2.2 Thuyết cơ sở V.2.3 Thuyết phản cơ sở V.2.4 Lý thuyết stasis V.2.5 Tân tu từ học VI- CÁC TRỌNG PHÁO VÀ CÔNG CỤ CỦA TU TỪ HỌC (8 tiết) VI.1 Các trọng pháo của tu từ học VI.1.1 Sự sáng tạo VI.1.2 Sự phân bố VI.1.3 Ký ức VI.1.4 Cách thể hiện VI.2 Các công cụ của tu từ học VI.2.1 Tam đoạn luận và Nhị đoạn luận VI.2.2 Logos VI.2.3 Pathos VI.2.4 Ethos VI.2.5 Topoi VI.2.6 Sự diễn thuyết VI.2.7 Composition VII: CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ (7 tiết) VII.1 Mở đầu VII.2 Các biện pháp tu từ phổ biến VII.3 Phép ẩn dụ VII.3.1 Định nghĩa ẩn dụ và các bộ phận của nó VII.3.2 Các kiểu dạng ẩn dụ VII.3.3 Ý nghĩa và mục đích của một ẩn dụ VII.4 Một số biện pháp tu từ trong tiếng Việt VII.4.1 Nguyên tắc cấu tạo của biện pháp tu từ VII.4.2 Một số biện pháp tu từ trong tiếng Việt VII.4.2.1 Các biện pháp tu từ cấu tạo theo quan hệ liên tưởng - So sánh - Ẩn dụ - Nhân hóa - Phúng dụ - Hoán dụ - Tượng trưng VII.4.2.2 Các biện pháp tu từ cấu tạo theo quan hệ tuyến tính - Điệp từ ngữ - Tương phản - Chơi chữ - Nói giảm - Khoa trương VII.5 Kết luận chung về các biện pháp tu từ tiếng Việt Thảo luận nhóm và bài tập: 5 tiết.


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Thuận @ 14:24 07/02/2011
  Số lượt xem: 505
  Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Trà My, Phan Thị Hoa Hồng Nhung)
   
  Gửi ý kiến